logo

Array Drukuj Array  Email

VBA EXCEL - poziom zaawansowany

 

CZAS TRWANIA: 25 x 60 minut (5 dni)

CENA CAŁKOWITA: 5000 zł brutto (25 h x 200 zł) / brak limitu osób / koszty dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania ustalane indywidualnie w zależności od miejscowości zleceniodawcy / możliwość negocjacji ceny

FORMA ROZLICZENIA: Umowa o dzieło + rachunek

 

Zakres szkolenia:

1) Obiekty, właściwości i metody MS Excel:

 • Application

 • właściwości EnableEvents, DisplayAlerts, StatusBar

 • metoda OnKey (do wywoływania procedur)

 • metoda InputBox w porównaniu z funkcją InputBox VBA

 • metoda Intersect (część wspólna zakresów komórek)

 • metoda Union (suma zakresów komórek)

 • metoda Calculate (przeliczanie skoroszytu lub poszczególnych arkuszy roboczych)

 • Workbook i kolekcja Workbooks

 • tworzenie nowego skoroszytu

 • zapisywanie

 • otwieranie istniejących skoroszytów

 • zliczanie wszystkich otwartych skoroszytów

 • Worksheet i kolekcje Worksheets , Sheets

 • wstawianie nowych arkuszy

 • zalety odwoływania się do arkuszy przy pomocy wł. CodeName

 • metoda Protect (zabezpieczanie arkusza)

 • właściwość UsedRange

 • pozostałe operacje na arkuszach

 • Range

 • właściwości Cells, Address

 • właściwości Row, Column oraz Rows, Columns

 • właściwości Currentregion, SpecialCells

 • właściwość End, EntireRow, EntireColumn

 • właściwość NumberFormat (sposób wyświetlania liczb w komórkach)

 • metoda Offset, Resize

 • zliczanie wartości z tabeli przy pomocy pętli

 • zliczanie wartości z tabeli w oparciu o pewne kryteria

 • zliczanie wartości z wielu arkuszy z różnych skoroszytów

 • porównanie własnych funkcji z formułami tablicowymi Excela

 • automatyczne dodawanie komentarzy do komórek

 • Name kolekcja Names

wyszukiwanie wszystkich nazw globalnych i „lokalnych”
sprawdzanie poprawności nazw


2) Procedury zdarzeń

 • Aplikacji (przy użyciu modułu klasy) np. automatyczne dodawanie wcześniej skonstruowanej palety kolorów do nowego skoroszytu

 • Skoroszytu (przy otwieraniu, zamykaniu, aktywacji i deaktywacji)

 • Arkusza roboczego

 • Worksheet_SelectionChange  np. podświetlanie aktywnego wiersza” w tabeli

 • Worksheet_Change np. profesjonalne sprawdzanie poprawności danych


3) Programowanie paska Menu i pasków narzędziowych

4) Wbudowane okna dialogowe (metoda Show)

5) Tworzenie własnych okienek dialogowych

 • kontrolki przycisk, pole tekstowe, pola listy

 • kontrolki TabStrip i MultiPage (zakładki formularza)

 • automatyczne wstawianie dat do komórek Excela przy pomocy formularza i kontrolki kalendarz

 • zastosowanie własnych formularzy do wyszukiwania danych

 • programowanie kontrolek dodanych do arkuszy


6) Programowanie wykresów i tabel przestawnych

7) Obiekty Shape (kształty)

8) Drukowanie arkuszy

 • automatyczne wstawianie podziału stron

 • ustawianie nagłówków i stopek


9) Komunikacja z innymi aplikacjami

 • tworzenie tabel w Wordzie na bazie tabel Excela

 • zarys komunikacji z bazami danych

 • wysyłanie e_maili

10) Metody dostępu do plików i katalogów

 • klasyczna

Open scieżka & nazwa_pliku For Output (Output , Append)  #FileNumber

 • FileSystemObject dołaczając bibliotekę WINNT\system32\scrrun.dll

Dim fso As FileSystemObject               Set fso = New FileSystemObject